• מנהלת אגף החינוך
  • מנכ"ל
  • יועמ"ש
  • מבקר פנים
  • גזבר