מבקר העירייה ונציב תלונות ציבור 

טבלת אנשי קשר - לשכת מבקר העירייה והממונה על פניות הציבור
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורן ירמיהו מבקר וממונה תלונות הציבור 04-6908476 050-8675053 [email protected]
מירב מלכה מזכירה 04-6908494 [email protected]

לתלונות בנושא עישון התקשרו למספר 04-6908400

קבלת קהל :

עפ"י תאום מוקדם מתקיימת קבלת קהל בלשכת המבקר

 

טפסים להורדה 

סמכות הביקורת

הביקורת ברשות מקומית פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערכת השלטון המקומי.

תפקידו של המבקר

תפקיד המבקר הוגדר על פי פקודות העיריות בו נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות ופעילות העירייה, האם נעשו על פי חוק ותוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון.

במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה .

המבקר רשאי לבקר את המועצה הדתית שבתחום העירייה וכל תאגיד, מפעל או מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבו השנתי, במינימום עשירית מהתקציב לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.

הגדרה זו מרחיבה את תפקידיו של מבקר העירייה גם  לגבי עמותות רבות המקבלות הקצבה מהעירייה.   

מה בודק המבקר ?

 • המבקר בודק האם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות יעילות וחיסכון.
 • בודק את פעולות עובדי העירייה .
 • בודק האם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר מידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • מבקר את הנהלת חשבונות העירייה דרך החזקת כספי העירייה ושמירת הרכוש.

עצמאות המבקר

 • יכולת תפקוד הביקורת של המבקר מותנה בעצמאות ובאי תלותו. לשם כך קבע המחוקק הוראות ששומרות על רמתו האישית ועל עצמאות המבקר.
 • המבקר יקבע את תוכנית  עבודתו השנתית ועל פי שיקול דעתו, ואת הדרכים לביצועם.
 • החוק מאפשר לוועדת ביקורת לבקש בדיקת נושא אחד בשנה.
 • חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לצרכי עבודתו ועל פי שיקול דעתו.
 • חובה למסור הסבר למבקר בהקשר לפעילות או להעביר לרשותו כל מסמך שהוא מבקש לקבל.
 • למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע.
 • קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת העירייה או לכל ועדה מוועדותיה .

דו"ח מבקר העירייה

מאז מינו מבקר העירייה בקריית שמונה בשנת 1993 מפרסם מבקר העירייה מידי שנה דו"ח שנתי, המתפרסם כחוק מידי חודש אפריל.

דו"ח זה מכיל ממצאים של מבקר העירייה המגובים בהמלצות שהמבקר העלה וסיכם בעבודתו.

על פי החוק, ממצאי הביקורת, מסקנותיו והמלצותיו של מבקר העירייה מקבלות תוקף לאחר אימוצם ואישורם על ידי הוועדה לענייני ביקורת של מועצת העירייה, ולאחר מכן של מליאת מועצת העירייה על פי המלצות וועדת הביקורת.

ממצאי הביקורת מתפרסמים בעיתונות ובאתר העירייה.

על פי עיקרון השקיפות בה דוגלת העירייה ומשרד מבקר העירייה, רשאי כל אזרח לגשת ללשכת המבקר או לארכיון העירייה ולעיין בדוחות הביקורת .

ניתן גם להתלונן דרך הטלפון ולהיפגש לשיחה אישית בלשכת הנציב, זאת לאחר תאום מראש.

הסמכויות והתפקידים בהם מחזיק נציב תלונות הציבור

מבקר עיריית קריית שמונה, מר אורן ירמיהו לוי, מכהן בנוסף לתפקידו גם כנציב תלונות הציבור  .
בשנת 2008 נתקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008,  המסדיר את נושא תפקיד הממונה על תלונות הציבור ברשויות המקומיות, על פי דין.

נציב תלונות הציבור אינו מהווה כתובת ראשונה לפניית התושב.

במקרה של תלונה הנוגעת לעבודת העירייה על התושב לפנות תחילה למוקד העירוני ו/או ליחידת העירייה הרלבנטית.

במידה  שהיחידה העירונית טיפלה בתלונה באופן שאינו משביע את רצון התושב, ועדיין התושב סבור שיש ממש בתלונתו, הרי שהוא מוזמן להפנות את תלונתו לנציב תלונות הציבור.

נציב תלונות הציבור מופקד בתוקף תפקידו על עריכת בירור וטיפול בתלונות התושבים שעניינם נוגע לאחד ו/או יותר מהבאים:  

 • עיריית קריית שמונה על כל יחידותיה, אגפיה ומוסדותיה.
 • תאגידים וחברות שבבעלותה ו/או בהנהלתה של עיריית קריית שמונה.
 • עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד בעיריית קריית שמונה.

נציב תלונות הציבור אינו מהווה תחליף לגופי פישור אחרים, כדוגמת בית המשפט, אלא הוא גוף נוסף המקיים שירות עבור ולמען האזרח.

כל תלונה המגיעה לנציב תלונות הציבור נבדקת ובמידת הצורך אף נערך בירור.מדיניות נציב תלונות הציבור הינה טיפול מהיר ויעיל בתלונות ומתן מענה הולם, תוך הישענות על עקרונות הצדק והשוויון.