הממונה על יישום חוק חופש המידע: דורון שנפר
מזכירה: הגב' לוזית בן סימון
טלפון במשרד: 04-6908407
מייל להעברת טופס בקשה: [email protected]
 

 

כללי - הממונה על יישום חוק חופש המידע

חוק חופש המידע שחוקק בשנת 1998 ונכנס לתוקף בשנת 1999 מאפשר לכל אזרח ישראלי או תושב לקבל מידע המצוי ברשות משרד הביטחון והוא כתוב, מוקלט, מוסרט מצולם או ממוחשב, בכל הקשור לפעילות המשרד ובנושאים שבאחריותו.

בעיריית קריית שמונה הוחלט למנות את דובר העירייה דורון שנפר כממונה על יישום חוק חופש המידע, זאת בנוסף לתפקידו כדובר.

 

העמדת מידע לרשות הציבור

עיריית קריית שמונה  מעמידה לרשות הציבור את מירב המידע האפשרי,
בכפוף למגבלות הקבועות בחוק, בדרכים הבאות: 

 • מסירת מידע מוגדר המתבקש על-ידי אזרח או חברה, בהסתמך על חוק חופש המידע.
 • העמדת הנחיות לפיהן פועלת הרשות המקומית, לעיון הציבור.
 • פרסום דוח שנתי אודות הפעלת החוק,  על-ידי הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד הביטחון.

 

מהי בקשה לקבלת מידע?

פנייה בכתב בלבד, מזוהה, שהתקבלה מהציבור הרחב ועניינה בקשה לקבלת מידע, והמבקש מציין "לפי חוק חופש המידע", או בקשה שהוגשה על-גבי 
טופס בקשה לקבלת מידע.
(פניה טלפונית אינה נחשבת כבקשה לקבלת מידע)

מהי פניה (רגילה)?

פניה בכתב או בטלפון לבירור עניין או נושא כלשהו, או פניה (רגילה) בכתב שאינה מטופלת לפי חוק חופש המידע.

הנחיות כלליות להגשת בקשה לקבלת מידע:

 • רצוי לברר מראש האם מדובר בנושא אשר באחריות עיריית קריית שמונה. 
 • רצוי לברר מראש האם הנושא לא פורסם או עומד לרשות הציבור..
 • כאשר בקשה מכילה מספר נושאים, יש למלא טופס נפרד לכל נושא.
 • ניתן לשלוח בקשה בדואר וגם בפקס' או בדוא"ל.
 •  יש לשאת בתשלום אגרת בקשה. לתשלום

אילו פרטים חיוניים יש לציין בבקשה?

 •  שם פרטי ושם משפחה.
 • מספר תעודת זהות בן 9 ספרות.
 • כתובת מלאה כולל מיקוד.
 • מספר טלפון, פקס' וטלפון נייד.
 • תאריך.
 • פירוט המידע המבוקש.
 • כתב התחייבות לשאת באגרות.
 • חתימה (בכתב יד).
 • יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים ותכתובת קודמת בנושא המבוקש.
 • לחילופין, מומלץ למלא טופס בקשה לקבלת מידע עם כל הפרטים דלעיל, בכתב-יד ברור וקריא.

 

למי מגישים את הבקשה?

 • כתובת מרכזית למשלוח בקשות בדואר:
  עיריית קריית שמונה
  האגף דוברות והסברה בעיריית קריית שמונה

  לידי מר דורון שנפר
  הממונה על יישום חוק חופש המידע
  הרצל 37 
   
 • או באמצעות הדואר האלקטרוני  דוא"ל: [email protected]
  הבהרה: רצוי לשלוח בקשה חתומה בדוא"ל כצרופה.

 

איך מתבצע תהליך הטיפול בבקשה?

בעיקרון, תהליך הטיפול יכלול את אבני הדרך הבאות:

 • אישור קבלת הבקשה.
 • שליחת טופס בקשה או הבהרות לאמור בבקשה.
 • אישור קבלת טופס הבקשה מלא וחתום וכן, אישור לביצוע תשלום אגרת בקשה.
 • פתיחת תהליך איתור המידע המבוקש.
 • סיום תהליך איתור המידע המבוקש.
 • הכנת המידע המבוקש למסירה למבקש המידע.
 • שליחת מכתב לתשלום אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.
 • אישור לביצוע התשלום.
 • שליחת המידע המבוקש לפונה.

 

אילו אגרות קיימות ומהו סכום התשלום של כל אגרה?

תקנות החוק מחייבות אגרות, כמפורט מטה:

מסד סוג אגרה הסבר הסכום בש"ח
1 אגרת בקשה (תקנה 1)   20 
2   אגרת טיפול (תקנה 2) עבור איתור המידע, מיונו והטיפול בו. לכל שעת עבודה  30 
3 אגרת הפקה [תקנה 3(א)] א) לכל עמוד צילום
ב) לדיסקט מחשב
0.20 
4 סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאתבאגרות טיפול והפקה (תקנה 4)     


* סכומי האגרות בתוקף מיום 1 באוקטובר 2014

למילוי טופס בקשה לחצו כאן 

האם קיים פטור מתשלום אגרות?

לא ייגבה תשלום עבור "אגרת בקשה" בשני מקרים:

 • עבור מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור. 
 •  עבור בקשה של אדם לקבל מידע אודות עצמו וכן, לא ייגבה תשלום עבור "אגרת טיפול" עד 6 שעות.


* כל ההנחיות מופנות לגברים ונשים כאחד


נוסח החוק והתקנות:

תקנות אגרות חופש המידע

דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע:

דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2021
דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2020
פירוט דו"ח הממונה לשנת 2020
דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2019
פירוט דו"ח הממונה לשנת 2019
דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2018
דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2017
דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2016
דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2015

דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2014
דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2013
דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2012