וועדות חובה:

וועדת הנהלה:

תפקיד הוועדה: א. לייעץ לרוה"ע בכל הנוגע לביצוע תפקידיו.
                        ב.  וועדה לכל עניין שאינו בתחום סמכותה של וועדה אחרת.

יו"ר הוועדה: עו"ד אביחי שטרן -  ראש העיר - יו"ר.

חברי הוועדה:  עו"ד אופיר יחזקאלי - מ"מ יו"ר הוועדה .
                      מר מישל בן שימול.
                      מר אלכס קראצ'ון.
                      גב' חן אדלר.
                      מר יהודה חיים.
                      מר ברמי אלי.
     

ועדת מכרזים:

תפקיד הוועדה: לבדוק הצעות מחירים במסגרת מכרז, ולהמליץ לרוה"ע על הצעות. 

יו"ר הוועדה:  מר  יהודה חיים  - יו"ר
חברי הוועדה :   שרונה מרציאנו
                         סמואל אליאב
                         אליס יצחקי
                         יונה פרטוק

לבירור החלטות מכרזים יש ליצור קשר עם מזכירת הוועדה הגב' אהובה יצחקי:

אהובה יצחקי
מנהלת לשכת מנכ''ל
04-6908409
0508675013

ועדת כספים:

תפקיד הוועדה לייעץ למועצה בכל ענייני כספים של העירייה
יו"ר הוועדה:     מר מישל בן שימול -יו"ר 
חברי הוועדה:  מר יהודה חיים - מ"מ יו"ר הוועדה 
                       עו"ד אופיר יחזקאלי
                       ד"ר בוריס סידליקובסקי
                       מר אלי זפרני ו/או מר ניסים מלכה
                       מר אלכס קראצ'ון

ערר ארנונה 2 ועדות:

יו"ר הוועדה: מר אבי ונונו
                     מר ניסים ונונו
                     מר טל שקלים

 חברי הוועדה: מר אלעד גולני – חבר
                       מר רועי מלכה – חבר
                       מר גולן בוב דוד – חבר
                       מר עמי חיוט – חבר
                       מר זגורי חיים – חבר

 

ועדת מליאה לתכנון ובנייה:

יו"ר הוועדה     עו"ד אופיר יחזקאלי - יו"ר
חברי הוועדה:   עו"ד אביחי שטרן
                        מר יורם ממן
                        מר יהודה חיים
                        מר מישל בן שימול
                        מר אלכס קרצון
                        מר אלי ברמי
                        גב' חן אדלר
                        גב' אביבה זריהן
                        מר יורם מלול
                        ניסים מלכה
                        מר זפרני אלי
                        ד"ר בוריס סידליקובסקי

ועדת משנה לתכנון ובנייה:

תפקיד הוודה לדון בבקשות המוגשות לפי חוק תכנון ובניה

יו"ר הוועדה     עו"ד אופיר יחזקאלי - יו"ר
חברי הוועדה:   מר יהודה חיים - מ"מ
                        מר יורם ממן
                        מר אלכס קרצ'ון
                        גב' אביבה זריהן
                        מר מלול יורם
                        מר ניסים מלכה

ועדת ביקורת:

 תפקיד הוועדה:  

א. לדון בדו"חות הביקורות של הגורמים הבאים - מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור,משרד הפנים, מבקר העירייה, וכל דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין.
ב. לעקוב אחר תיקון הליקויים  שהעלתה הביקורת.
ג. הוועדה תגיש למועצהאת סיכומיה והצעותיה

יו"ר הוועדה:  ד"ר בוריס סידליקובסקי
חברי הוועדה: מר ניסים מלכה
                     מר יורם מלול

ועדת קליטה ועלייה:

תפקיד הוועדה:  לטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של עולים
יו"ר הוועדה:    מר אלכס קארצ'ון  - יו"ר
                       
ע"וד אופיר יחזקאלי - מ"מ יו"ר הוועדה
                        ד"ר בוריס סידליקובסקי

 

ועדת ביטחון וחירום:

תפקיד הוועדה: לייעץ ולסייע למשטרה בעניין המשמר האזרחי

יו"ר הוועדה:  עו"ד אופיר יחזקאלי -  יו"ר
                   
  מר יורם ממן - מ"מ 1
                       גב' חן אדלר - מ"מ 2
                       ____________________

                    מר יורם מלול
                    נציג  השר לביטחון פנים
                    נציג משרד הביטחון
                    נציג משרד החינוך   
                 

ועדת בטיחות בדרכים:

תפקיד הוועדה: א. ליזום ולכנן פעילות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים 
                     ב. תגיש תוכניות לאישור המועצה.
                     ג.  תעקוב אחר  ביצוע התוכניות המאושרות
יו"ר הוועדה:    עו"ד אביחי שטרן - יו"ר
חברי הוועדה:  מר מישל בן שימול מ"מ 2
                        גב' חן אדלר – מ"מ
                        עו"ד אופיר יחזקאלי מ"מ יור 1 
                        מריורם מלול –חבר
                        גב' שני אלדן - מהנדס העיר
                        מנהלת מח' החינוך    
                       נציג משרד התחבורה
                       נציג בטיחות אזורית
                       נציג ביטחון פנים
                      מנהל בטיחות הדרכים בעירייה
                      מנהל אגף שפ"ע
                      נציג מוטב יחדיו
                      חבר מועצה נציג אופוזיציה  

 
ועדת חינוך ותרבות:

תפקיד הוועדה: א. ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעם לחינוך.
                      ב. לייעץ למועצה בתחומי החינוך.
                      ג. תגיש תוכניות לאישור המועצה.
                      ד. תעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות 


יו"ר הוועדה :      עו"ד אביחי שטרן - ראש העיר  - יו"ר
 חברי הוועדה:    עו"ד אופיר יחזקאלי - מ"מ 1
                          מר אלכס קראצ'ון מ"מ 2
                          מר מישל בן שימול
                          מר יורם מלול
                          מר ניסים מלכה
                          גב' חן אדלר 
                          נציג אופוזיציה 
                          נציג אופוזיציה 
                          מנהל בי"ס/סגן - יבחר בידי אירגון מורים

                       

  

ועדת איכות הסביבה:

תפקיד הוועדה: א. ליזום לתכנן פעילות בתחומים הנוגעם לשמירה על איכות הסביבה.
                     ב. תגיש תוכניות לאישור המועצה.
                     ג.  תעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות.

יו"ר הוועדה:   עו"ד אביחי שטרן -  ראש העיר - יו"ר 
 חברי הוועדה :  עו"ד אופיר יחזקאלי - מ"מ 1
                       מר אלי ברמי
                       ד"ר בוריס סידליקובסקי/אלי זפרני
                       מר שלומי שושן - 
                       נציג ציבור   

                    
ועדת קידום מעמד הילד:

תפקיד הוועדה:ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד הילד ובני הנוער.

יו"ר הוועדה:   עו"ד אביחי שטרן - ראש העיר - יו"ר  
חברי הוועדה:  גב' חן אדלר - מ"מ 1
                       עו"ד אופיר יחזקאלי מ"מ קבוע  יו"ר 2
                      חבר אופוזיציה
                      מנהל אגף החינוך
                      מנהלת אגף הרווחה
                      מנהל בי"ס
                      נציג הסתדרות המורים
                      יו"ר מועצת תלמידים העירונית
                      יו"ר וועד ההורים העירוני
                       מפקד תחנת המשטרה
                       נציג תנועות הנוער
                       נציג ארגון התנדבותי 
        

                

 

וועדות רשות :

ועדת הנחות ואכיפה:

תפקיד הוועדה: א. לתת הנחה בתשלום ארנונה שוטפת, לפי חוק.
                     ב. לדון בבקשות למחיקת חובות   
יו"ר הוועדה:  מר יורם ממן - יו"ר
חברי הוועדה: 
מר אלכס קראצ'ון מ"מ
                      ד"ר בוריס סידליקובסקי – חבר 
                      מר מישל בן שימול - מ"מ קבוע 2
                      גב' ליאת מזרחי רו"ח (או מי שהוסמך ע"י מבין עובדי העירייה) להחליף את בני קונפורטי
                      ד"ר שלומית פחימה-מנהלת אגף  לשירותים חברתיים/ או מי שהזמיכה מעובדי העירייה
                      עו"ד אריאל בר יוסף יועמ"ש או מי שהוסמך על ידו ממחלקתו
                   

ועדת שמות:

יו"ר הוועדה: עו"ד אביחי יו"ר
חברי הוועדה: מר יורם ממן
                       מר יורם מלול
                       נציג אופוזיציה
                       נציג ציבור

וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

יו"ר הוועדה: מישל בן שימול – יו"ר
חברי הוועדה: מר אלכס קרצ'אן
                      מר יורם ממן
                      מר אלי זפרני / מר ניסים מלכה
                      3 בני משפחה של תושבי העיר שהם נירצחי טרור
                 
ועדת ספורט:

יו"ר הוועדה  
חברי הוועדה 
נציגי ציבור:  

וועדת מלח

יו"ר הוועדה: אביחי שטרן
חברי הוועדה: סגן – אופיר יחזקאלי
                      מנהל מרכז הפעלה  – יורם ביטון
                      מנהל מרכז הפעלה  – דקל אריה
                      מנהל מכלול מידע לציבור – מזי מלכה.
                      מנהל מכלול אוכלוסייה - ד"ר שלומית .
                     מנהל מכלול חינוך – אוסנת רסקין
                     מנהל מכלול תשתיות – טל
                     מנהל מכלול כ"א ומתנדבים – אופירה ציטרון מלכה .
                     מנהל מכלול רובעים ולוגיסטיקה  – אלעד קוזיקרו
                     תיק איכות סביבה- שלומי שושן
                    תיק פס"ח – יהודה חיים
                    דובר – דורון שנפר.