הועדה המקומית לתכנון ובניה קריית שמונה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק תכנון והבנייה תשכ"ה-1965

ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית שמונה, בקשה להקלה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה (להלן החוק) ולפי תקנות התכנון והבניה תשס"ב- 2002.

מהות הבקשה להקלה המבוקשת בתכנית:

הקלה מסעיף 4.(א)(1)(ט) לתקנות סטייה ניכרת מתכנית בניה בחריגה מקו בניין לפי הפירוט הבא:

בניית חדר טרנסופרמציה עפרוני-5 עילי בהתאם לסעיף 4.09 (4) לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) אך בשטח העולה על 10 מ"ר, במרחק של 1.10 מטר מגבול מגרש לכיוון דרום, ובמרחק של 1.17 מטר מגבול המגרש בחלק המערבי של המגרש.

שם המבקש: עיריית קריית שמונה

מקום: שכונת יובלים     

גוש: 14716

חלקה: 87

מגרש: 903  מתכנית ג/19257

בקשה מס': 20190276

תיק בניין: 4509030

לתשומת ליבכם

אין בפרסום ההקלה כדי לומר כי הועדה המקומית נתנה הסכמתה להליך המבוקש. הליך הקלה מותנה באישור הועדה המקומית להקלה המבוקשת, וכן אישור כי אכן מדובר בהקלה ולא בסטייה ניכרת.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה לתכנון ובניה קריית שמונה בימים ובשעות קבלת קהל.

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע בעניין, כתוצאה מאישור הבקשה, ונמנה על הזכאים להגיש התנגדות לפי סעיף 149 לחוק. רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בצורת תצהיר למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קריית שמונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.