יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט הרשותי  ועל בעל העסק לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בסעיף 7: "דרישות פרטניות מעסקים").

6.1 כללי

  • אין בדרישות המפורטות להלן, כדי לגרוע מחובתו של בעל העסק למלא אחר כלל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לאותו פריט עיסוק, וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות, גם אם תקבענה בהמשך.
  • אין באמור במסמך זה כדי לפטור את בעל העסק מקיום הוראות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.
  • בעל העסק בתחומי עיריית קריית שמונה, יעמוד בהוראות חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו.
  • אין באמור במסמך זה כדי לפטור את בעל העסק מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי חוק רישוי עסקים ולפי כל דין. 
  • מובהר בזאת כי מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, וכי כל מי שמנהל עסק ללא רישיון כדין עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  • היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (למשל – רחיצת רכבים  במוסך), בנוסף לכל תנאי שחל על העסק, יחולו על העיסוקים הנוספים גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם.
  • בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים. 
  • בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.

6.2 תחומים ונושאים הנדרשים בדרישות כלליות