על פי חוק רישוי עסקים נדרש העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי עירוניים ושל "נותני אישור" שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים. אישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.

כל בקשה לרישיון נדרשת אישור של מהנדס העיר ושל הרשות הרשות הארצית לכבאות והצלה מדור בטיחות אש גליל עליון וגולן גם אם לא מצוין זאת במפורש. אולם שאר האישורים הנדרשים נקבעים בהתאם לפריט הרישוי של העסק.

אישור רישיון עסק
לדוגמה: 
מסעדה, פריט רישוי 4.2א, דורשת מבעל העסק לקבל את אישורם של מהנדס העיר וכיבוי אש ובנוסף לכך גם את אישורם של משרד הבריאות ומשטרת ישראל במידה והמסעדה מכילה מעל ל-200 מקומות ישיבה.
מהנדס העיר | הרשות הארצית לכבאות והצלה, מדור בטיחות אש גליל עליון וגולן | משטרה, תחנת קריית- שמונה | משרד הבריאות מחוז צפון, נפת צפת

4.1 הרשות הארצית לכבאות והצלה - רישוי עסקים במסלול תצהיר

החל משנת 2019, במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, הוכנסו עסקים רבים בעלי רמת סיכום אש נמוכה למסלול תצהיר לצורך קבלת רישיון עסק. מסלול תצהיר מאפשר לבעל העסק להצהיר שהוא ביצע את כל המוטל עליו במסגרת המפרט האחיד של כבאות והצלה ולהעביר את האחריות אליו בניגוד למסלול המלא המחייב בדיקות רבות. 

למשל אישור כיבוי אש שאינו במסגרת מסלול תצהיר מחייב זימון ביקורת כיבוי בעסק, תשלום אגרת ביקורת, קבלת דו"ח ליקויים + הצגת אישורי ציוד/התקנה/מעבדה מהחברות המתקינות את כל המערכות. 
בקישור הבא ניתן לעיין באתר כבאות והצלה ברשימת העסקים שיכולים להגיש תצהיר. כמו כן, ניתן לעיין במפרטים אחידים לכל סוג עסק.

הגשת תצהיר למבקש רישיון עסק ב"מסלול תצהיר" >

4.2 פרסום מפרטים אחדים על ידי נותני אישור-

לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים הטעונים רישוי על פי אותו פריט רישוי. בהתאם לאותו פריט רישוי, נדרשו תנאים שונים במקומות שונים בארץ, ואף ניתן למצא שונות בדרישות אותם נותני אישור מעסקים דומים באותה רשות.

על מנת למנוע שונות זו ובעקבות המלצות “ועדת הבר” משנת 2006, הוחלט כי רשויות הרישוי ונותני האישור ינסחו “מפרטים אחידים” לסוגי העסקים. כך, בעל עסק יוכל לדעת מראש מה ידרש ממנו על מנת לקבל רישיון עסק. לצורך כך הוכנסו שינויים בחוק רישוי עסקים אשר התאימו את הוראות החוק למציאות בה יפורסמו ויאושרו המפרטים האחידים לכל העסקים (תיקון 27).

 

קישור למפרטים אחידים ומפרטים שפורסמו >

4.3 קישורים למידע של נתוני האישור-

  1. משרד העבודה והרווחה- דרישות רישוי עסקים

  2. המשרד להגנת הסביבה- דרישות רישוי עסקים

  3. משטרת ישראל-דרישות רישוי עסקים

  4. הרשות הארצית לכבאות והצלה- דרישות רישוי עסקים

  5. משרד הפנים- דרישות רישוי עסקים

  6. משרד הבריאות- דרישות רישוי עסקים

  7. וטרינריה , אשכול גליל מזרחי- דרישות רישוי עסקים